Zmenšiť textZväčšiť text

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

 02.07.2022

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od l.júla 2022 0 12:00 hodine — do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 2 ods. (l) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od l.júla 2022 0 12:00 hodine — do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa 14 ods. (2) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u i e najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných a pasienkových pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa 6b a podľa 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

  • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
  • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
  • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

vyhlásenie.pdf

 

 

 


Zoznam aktualít: