Zmenšiť textZväčšiť text

Základné informácie o obci a orgány obce

Základné informácie o obci

   Samosprávny kraj: Košický
   Okres: Michalovce

   IČO: 00331741
   DIČ: 2020540060
   Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

   Účet: 4237113001/5600
   Počet obyvateľov: 632
   Rozloha: 1362 ha
   Prvá písomná zmienka: r. 1138
   Adresa: 
   Obecný úrad Maťovské Vojkovce
   079 01 Maťovské Vojkovce 155
   

 
  Telefón:
 056/638 90 11
  E-mail:  ocumatvoj@gmail.com
  Web:     www.matovskevojkovce.sk

 

 

 

 

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 

Symboly obce

Erb obce Maťovské Vojkovce  tvorí modrý štít s pastierom a vedľa neho sediacim psom na lúke. Vyobrazený pastier drží v pravej ruke fajku a ľavou sa opiera o svoju palicu. 

 

Vlajku obce Maťovské Vojkovce  tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/7), žltej (2/7), zelenej (2/7) a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

Pečať obce Maťovské Vojkovce tvorí okrúhla pečať s tlačou „OBEC Maťovské Vojkovce“ , v strede s vyobrazeným erbom obce Maťovské Vojkovce.

Starosta obce

Starosta: Bc. Lýdia Czapová

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce.

Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

Funkcia starostu je monokratická. Starosta je členom obecného zastupiteľstva ale nie je volený zastupiteľstvom obce. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Vzhľadom na dôležitosť funkcie starostu zákon upravuje možnú kolíziu záujmov starostu v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
• poslanca obecného zastupiteľstva,
• zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
• štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
• predsedu samosprávneho kraja,
• vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
• ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Starosta :

•zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
•vykonáva obecnú správu,
•zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
•rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende. Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.

Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.


Zástupca starostu

Zástupca starostu: Donát Pihulič

Zastupovanie starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., ak ho nezvolá starosta.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia {§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb.}, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Tóth Vincent
Czap Róbert
Čalfa Juraj
Szalai Július
Pihulič Donát
Szabó Zsolt
Szalontai Štefan

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

•starostu,
•zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
•štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
•ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Domadice má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.


Právomoci, povinnosti, vznik a zánik funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva

Poslanec je oprávnený najmä:

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
• uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)
• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Mandát poslanca vzniká:

Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu
g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
i) v prípadoch podľa §11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
j) zrušením obce
k) smrťou
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecného úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Ing. Zuzana Uriková

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
- hospodárenia s finančnými prostriedkami
- plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
- hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

Preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
- pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
- zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

- vzdaním sa funkcie
- odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
- uplynutím funkčného obdobia.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.