Zmenšiť textZväčšiť text

ZHROMAŻDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV

 22.08.2023

P O Z V Á N KA NA ZHROMAŻDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV zvolané podl'a ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11, ust. § 13 a ust. § 16 ods. 1 veta tretia zákona ć. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorśích predpisov


Zoznam aktualít: