Zmenšiť textZväčšiť text

VÝBEROVÉ KONANIE

 15.03.2024

Obec Maťovské Vojkovce VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditel’a/ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mat'ovské Vojkovce č.53 - Magyar oktatási nyelvü Óvoda Mátyóc Vajkóc 53

 

Obec Maťovské Vojkovce zastúpená Be. Lýdiou Czapovou, starostkou obce v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                                            VYHLASUJE VÝBEROVÉ  KONANIE

                                                                            na obsadenie funkcie riaditel’a/ky

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mat'ovské Vojkovce č.53 - Magyar oktatási nyelvü Óvoda Mátyóc Vajkóc 53

viac informácií nájdete v tomto odkaze


Zoznam aktualít: