Zmenšiť textZväčšiť text

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

 11.05.2023

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.04.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“, ktoré zasiela, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci.

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.04.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“, ktoré zasiela, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci.

Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Do strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Maťovských Vojkovciach, Maťovské Vojkovce 155, 079 01 Veľké Kapušany počas pracovných dní v pondelok – piatok na základe vopred dohodnutého termínu, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 056/6389011. 

sea_text_adaptacna_strategia_zmena_klimy_kk_03_2023.pdf

oznam_adaptacna_strategia_na_dosledky_zmeny_klimy_000014.pdf


Zoznam aktualít: