Zmenšiť textZväčšiť text

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

 18.06.2024

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia).

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

 

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 9 ods. 5  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia).

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky- zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

 

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu tu.


Zoznam aktualít: