Aktuality

Projekt revitalizácie obce Maťovské Vojkovce S0 05 - Dláždenie ľavostrannej priekopy ulica Hlavná

 18.07.2018

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskemu
fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí v rámci  Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020"

                                www.mpsr.sk      www.apa.sk        www.matovskevojkovce.sk

Predmetom projektu je vydláždenie ľavostrannej priekopy na ulici Hlavná v obci Maťovské Vojkovce betónovými dlaždicami TBM 2-50. Súčasťou projektu je aj demontáž a montáž oceľových rúr na vjazdoch k rodinným domom (pre nevyhovujúce výškové osadenie jestvujúcich rúr)

Ciele projektu sú v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, prioritná fokusová oblasť 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, konkrétne s podopatrením 7.2 zameraného na podporu investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Názov prijímateľa

Obec Maťovské Vojkovce

Názov projektu

Revitalizácia obce Maťovské Vojkovce SO 05- Dláždenie ľavostrannej priekopy ulica Hlavná

Kód projektu

072KE130123

Oblasť zamerania

6B-Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zamedzenie vzniku miestnych záplav, ochrana životného prostredia a zlepšenie kvality života obci Maťovské Vojkovce

Miesto realizácie projektu

Obec Maťovské Vojkovce

Poskytovateľ

Pôdohospodárska platobná agentúra

Celkové financovaná suma

34.284,90 EUR

Prostriedky EPFRV

25.713,67 EUR

Prostriedky ŠR SR

8.571,23 EUR

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár